Quản Trị Dự Án

Project Management Small

Khoá học quản trị dự án giúp học viên nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị dự án, giúp thực hành quản trị dự án thực tế và được cung cấp tài liệu về quản trị dự án căn bản.

Khoá học quản trị dự án giúp học viên nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị dự án, giúp thực hành quản trị dự án thực tế và được cung cấp tài liệu về quản trị dự án căn bản.

  • Tổng quan về Dự án và Quản lý dự án
  • Chu trình Quản lý dự án
  • Các bước lập kế hoạch dự án
  • Huy động và quản lý nguồn lực dự án
  • Quản lý rủi ro trong dự án
  • Tổng kết và đánh giá dự án

Hiện tại chưa có khoá học mới, hãy theo dõi hoạt động của YESE trên Facebook để có những cập nhật mới nhất cho những khoá học sắp tới. https://www.facebook.com/yese.vn

Đăng Ký Học