YESE tổ chức khoá đào tạo lãnh đạo trẻ, khoá học ngắn và học liệu trực tuyến phục vụ cộng đồng doanh nhân trẻ tập trung vào chủ đề kinh doanh và phát triển bền vững. Bạn hãy tìm hiểu thêm những hoạt động và chương trình chính của YESE ở dưới đây.

Chương Trình Lãnh Đạo Trẻ

YESE tổ chức khoá đào tạo lãnh đạo trẻ nhằm giúp các doanh nhân trẻ phát triển tư duy lãnh đạo, kỹ năng kinh doanh và tinh thần kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững.

Khoá Đào Tạo Ngắn

YESE tổ chức khoá học ngắn cho cộng đồng doanh nhân trẻ nhằm giúp học viên phát triển và cập nhật những kiến thức, kỹ năng trong kinh doanh và phát triển bền vững.

Học Liệu Trực Tuyến

YESE phát triển học liệu mở trực tuyến nhằm giúp cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp cận với kiến thức cập nhật nhất về chủ đề kinh doanh và phát triển bền vững.